www.patsiri.com

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

สมุนไพรใช้ทำยา และเครื่องสำอางค์

Co., Ltd. ผลิตภัณฑสบู่คุณภาพ เหมาะสําหรับผูรักสุขภาพผิว ผสมสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองต่อสุขภาพผิวที่แตกตางกัน ผสานคุณค่าของวิตามินอี ที่ชวยบำรุงให้ผิวชุมชื้น สบู่ไทยแลนด เปนสบู่แฮนดเมด ไมใชเครื่องจักร ประณีตทุกขั้นตอน การผลิต ปราศจากสารเคมีรุนแรงตางๆ เชน สารซักลาง (Detergent) สารกันบูด ซึ่งอาจตกคาง เปนสาเหตุให้ผิวระคายเคือง สบู่ ของเราเหมาะกับสภาพผิว บอบบาง แพงาย และทุกสภาพผิว เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติคัดสรรมาอย่างดี ปลอดภัยตอผิวคุณ หลากหลายรูปแบบ ทันสมัย สีสนที่สดใส สวยงาม นาใช้สบู่แฟนซีสวยใสที่อุดมดวยคุณคาของวิตามินอี กลีเซอรีนธรรมชาติ และ คุณคาของสมุนไพรไทย กลิ่นหอมละมุนจาก Essential oil เหมาะสําหรับนําไปใชเอง หรือเปนของขวัญ ของฝาก และสำหรับคนพิเศษที่คุณรัก ในทุกเทศกาล ทุกโอกาส การผลิสบู่ทั่วไป สบู่ธรรมชาติเกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีของสวนผสมพื้นฐาน น้ำมันจากพืช และคือน้ำดาง (โซเดียมไฮดรอกไซด) ปฏิกิริยาเคมีนี้ เรียกวา Saponification ซึ่งจะไดของแข็งลื่น และมีฟองเมื่อใช้กับ การผสมกันดังกลาวทําให้เกิดกลีเซอรีนตามธรรมชาติ ซึ่งมี คุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสบู่นั้น มีขั้นตอนที่สกัดเอากลีเซอรีนออกไป เราจึงได้ใชเนื้อสบู่ล้วนๆ หรือมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเพียงเล็กนอย ส่วนการผลิตสบู่ธรรมชาติ เปนกระบวนการผลิตแบบเย็น หรือ Cold Process ซึ่งสารสกัด กลีเซอรีนยังคงมีอยู่ในเนื้อสบู่ ทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นเมื่อใช้สบู่ธรรมชาติ สบู่ใสคืออะไร (Transparent Soap) กอนทําความสะอาดผิวที่มีสวนผสมของกลีเซอรีน และไขมันจากพืช มีลักษณะใส มีคุณสมบัติ คือ กลีเซอรีนจะชวยดูดความชื้นใน อากาศ เมื่อเราใชสบู่ชนิดนี้ จะร้สึกว่าผิวมีความชุมชื้นขึ้น อ่อนโยนตอผิว ไมทําให้อุดตันรูขุมขน เนื่องจากสบู่ชนิดนี้มีสวนผสมของ กลีเซอรีนค่อนข้างมาก จึงมีความนิ่มกว่าสบู่ในท้องตลาดทั่วไป ราคาค่อนข้างสูง แต่ถาเปรียบเทียบคุณสมบัติและประโยชนที่จะไดรับ กับสบู่ทั่วไปก็นับว่าคุมค่ากับเงินทีซื้อ คุณรู้จักสบู่กลีเซอรีนหรือเปลา? สบู่กลีเซอรีน (Glycerin soap base) เปนสบู่ที่มีกลีเซอรีนเปนส่วนประกอบสำคัญมีทั้งชนิดขาวใส และขาวขุ่น วิธีใช้และการเก็บรักษาสบู่สมุนไพรธรรมชาติ - ไมควรวางสบูธรรมชาติไวในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง - ไมควรวางสบู่ธรรมชาติไวในภาชนะที่มีน้ำขัง เพราะสบู่จะละลายเปนของเหลว - เมื่อสบู่สัมผัสกับอากาศโดยตรง อาจทําให้เกิดหยดน้ำเล็กๆเกาะกระจาย้อยทั่วสบู่หรือสบู่อาจขุน ซึ่งไมใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด สบู่ไม่ไดเสียหรือหมดอายุ แต่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติในการดูดความชื้นของกลีเซอรีน ซึ่งยังคงใชสบู่นั้นไดตามปกติ Shea Butter คืออะไร Shea Butter คือไขมันที่สกัดจากเมล็ดของตนเชียร (Shea Tree) เปนที่รู้กันวา สารที่สกัดออกมาจากเมล็ดของตนเชียรนี้ อุดมไปดวย moisturizes และวิตามินบำรุงผิว ในสหรัฐอเมริกาได้นำเอา Shea Butter นี้ ไปใช้ในผลิตภัณฑหลายๆอยาง ตั้งแต่ อาหาร เครื่องสําอาง Shea Butter ที่สกัดออกมาเปน Pure Shea Butter มีสารกันแดดโดยธรรมชาติ และ anti-inflammatory agents หลายชนิด การใชติดต่อกัน 4-6 สัปดาห์ สามารถปรับสภาพผิว ให้นุม ลื่น และดูดีขึ้นได้ นอกจากนั้น Shea Butter ยังอุดมไปดวย วิตามิน A ธรรมชาติ ที่มีประโยชนตอผิว สามารถใช้ Shea butter บรรเทาอาการ Sun Burn จากการถูกแดดรอนๆ ในเชียรบัตเตอรเองมีสารกันแดดตามธรรมชาติ ที่สามารถปองกันผิวจากแดดเผาได Essential Oil คืออะไร น้ำมันหอมระเหย(Essential Oil) คือสารเคมีจากธรรมชาติที่มีกลิ่น (Aromatic Substance) ไดจากการสกัดจากสวนตางๆของพืช และตนไมดวยไอน้ำ (Steam Distillation) น้ำมันหอมระเหยนี้มีความเขมขนสูง สามารถระเหยไดในอุณหภูมิหอง น้ำมันหอมระเหยที่ไดจากพืชตางๆนี้มีคุณสมบัติที่แตกตางกันทั้งทางกลิ่นและการบําบัด Essential Oil เปนที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์ในการนำมาทา เปนยาบําบัดรักษาผูปวยและปจจุบันน้ำมันหอมระเหยถูกนํามาใชในการบําบัดทางดานจิตใจและรางกาย (Aromatherapy) ในสปา และสถานที่ผอนคลายอื่นๆอย่างไดผล Fragrance Oil คืออะไร น้ำหอมที่มีความเขมขนสูงได้จากการสังเคราะห และพัฒนาให้กลิ่นหอมที่คุ้นจมูก เลียนแบบธรรมชาติ ให้กลิ่นติดทนนาน และให้ความหอมมากกวาความหอมจากน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) อีกทั้งดานราคาจะถูกกว่ามาก เนื่องจากการสังเคราะหกลิ่น สามารถผลิตไดงายกว่า ให้กลิ่นในการผลิตแต่ละครั้งคงที่กว่า น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ที่ไดจากธรรมชาติจริงๆ แต่ในแงการสูดดม น้ำหอม (Fragrance Oil) จะให้ความหอมเพียงอยางเดียวเพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น ไม่มีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยบริษัท โฮฮาโล่ จำกัด เป็นสบู่แฮนดเมด สบู่สมุนไพรไทยธรรมชาติ ฆ่าเชื้อโรค บำรุงผิว หรือบําบัดด้านจิตใจเหมือนกับ น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) แต่อย่างใด น้ำผึ้ง อุดมไปดวยสารอาหารเกือบครบถวนโดยเฉพาะ วิตามินอีที่มีอยูมากในน้ำผึ้ง จะชวยบำรุงผิวพรรณให้มีความเนียนนุ่มชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลผิว ชวยให้ผิวคงความสดใสเปลงปลั่งอยู่เสมอ 1 สบู่ดอกไม: สบู่กระดังงา Flower Soap: Ylang Ylang สบู่กระดังงา กลิ่นหอมละมุน สุคนธบําบัดจากดอกกระดังงาชวยสรางความรู้สึกโรแมนติก ผ่อนคลาย อารมณ บรรเทาอาการนอนไมหลับ อาบสะอาด บำรุงผิวให้เนียนใส ชุมชื้น ลดริ้วรอยไม่แหงกราน Ylang Ylang Soap, Ylang Ylang essential oil comes from the petals of an exotic yellow flower originally grown in Thailand. Its beneficial properties are used to relieve dull, congested complexions, and to relax mind, body and spirit. As an antiseptic, it soothes irritation due to acne. The addition of pure essential oils gives our Ylang Ylang soap a natural and unique scent. น้ำมันหอมระเหยกระดังงา น้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ น้ำมันปาลม น้ำมนราขาว น้ำมนละหุง น้ำมน มะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Ylang Ylang Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 2 สบู่ดอกไม: สบู่มะลิ Flower Soap: Jasmine สบู่มะลิ เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นหอมละมุน ชื่นใจทุก ครั้งที่อาบน้ำ มีคุณสมบติในการเติมความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากมะลิยังชวนอารมณดี กระปรี้กระเปรา ผ่อนคลาย ระงับความหดหู และ ชวยสรางพละกําลัง Jasmine Soap beneficial properties are used to relax, reduce stress and depression and crate aphrodisiac. As an antiseptic, it soothes irritation due to acne. The addition of pure essential oils gives our Jasmine soap a natural and unique scent. น้ำมันหอมระเหยมะลิ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Jasmine Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 3 สบู่ดอกไม: สบู่มะลิ Flower Soap: Jasmine สบู่มะลิ เนื้อสบู่เนียนนุม กล่นหอมละมน ชื่นใจทุก ครั้งที่อาบน้ำ มคุณสมบติในการเตมความชุมชื่นให้ ผิว สุคนธบําบัดจากมะลยังชวนอารมณดี กระปรี้กระเปรา ผ่อนคลาย ระงับความหดหู และ ชวยสรางพละกําลัง Jasmine Soap beneficial properties are used to relax, reduce stress and depression and crate aphrodisiac. As an antiseptic, it soothes irritation due to acne. The addition of pure essential oils gives our Jasmine soap a natural and unique scent. ดอกมะลิแหง น้ำมันหอมระเหยมะลิ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Dry Jasmine, Jasmine Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, SunFlower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 4 สบู่ดอกไม: สบู่กุหลาบ+มะพร้าว Flower Soap: Rose+Coconut สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม มีคุณสมบัติในการเติม ความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Rose & Coconut Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก ออแกนิค สวีทอัลมอนตออยส์ เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 5 สบู่ดอกไม: สบู่กุหลาบ Flower Soap: Rose สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม มีคณสมบัติในการเติม ความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Rose Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมัน มะกอก ออแกนิค สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 6 สบู่ดอกไม: สบู่กุหลาบ Flower Soap: Rose สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม มีคุณสมบัติในการเติม ความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Rose Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. ดอกกุหลาบแหง น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมัน มะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมัน ละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมัน ถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Dry Rose, Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 7 สบู่ดอกไม: สบู่กุหลาบ Flower Soap: Fancy Rose Transparent สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม มีคุณสมบัติในการเติม ความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Transparent Rose Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมัน มะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา นามันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 8 สบู่ดอกไม: สบู่กุหลาบ Flower Soap: Valentine Rose สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นหอมละมุนจากกุหลาบ มีคุณสมบัติในการเติมความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Rose Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมัน มะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา นามันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 9 สบู่ดอกไมสบู่กุหลาบ Flower Soap: Valentine Rose สบู่กุหลาบ เนื้อสบู่เนียนนุม มีคุณสมบัติในการเติม ความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกุหลาบ ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู Rose Soap beneficial properties are used to Balance feminine hormone, reduce sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมัน มะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมัน ดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Rose Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape 10 สบู่ดอกไม: สบู่ลีลาวดี Flower Soap: Leelawadee สบู่ลีลาวดี เพิ่มความชุมชื้นให้ทกผิวกาย ด้วยน้ำมันหอมระเหย กลิ่นหอมละมุนจากดอกลีลาวดี ผอนคลายในทุกลีลาของการอาบน้ำ เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นละมุน เพื่อความรื่นรมยในทุกการอาบน้ำของคุณ Leelawadee Soap beneficial properties are used to relax, help insomnia, nervous tension, anger and stress, create aphrodisiac. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำหอมกลิ่นลีลาวด, น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Leelawadee Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, and Sodium Hydroxy. 11 สบู่ดอกไม: สบู่ลีลาวดี Flower Soap: Leelawadee สบู่ลีลาวดี เพิ่มความชุมชื้นให้ทกผิวกาย ด้วย น้ำมันหอมระเหย กลิ่นหอมละมุนจากดอกลีลาวดี ผอนคลายในทุกลีลาของการอาบน้ำ เนื้อสบู่เนียน นุม กลิ่นละมุน เพื่อความรื่นรมยในทุกการอาบน้ำ ของคุณ Leelawadee Soap beneficial properties are used to relax, help insomnia, nervous tension, anger and stress, create aphrodisiac. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำหอมกลิ่นลีลาวดี, น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Leelawadee Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, and Sodium Hydroxy. 12 สบู่ดอกไม:สบู่ลาเวนเดอร Flower Soap: Lavender สบู่ลาเวนเดอร เพิ่มความชุมชื้นให้ทกผิวกาย ทํา ความสะอาดและคืนความชุมชื่นให้ผิวคุณ พรอม กลิ่นอโรมา - ลาเวนเดอร ผอนคลายความตึงเครียด ให้คุณรู้สึกผอนคลาย หลับง่าย สบู่ายกายและใจ Lavender soap made from a blend of 100% natural oils and skin soothing vegetable glycerin soap blended with pure lavender essential oils! Softens skin and seals in moisture. Soap beneficial properties are used to relax, help insomnia, nervous tension, anger and stress, create aphrodisiac. น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Lavender Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 13 สบู่ดอกไม: สบู่ลาเวนเดอร Flower Soap: Orchid สบู่กลวยไม้ เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นหอมละมุนจาก กลวยไม้ มีคุณสมบัติในการเติมความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกลิ่นกลวยไม้ ชวยลดความเครียด ผอนคลาย ระงับความเศราและความหดหู บรรเทาอาการเมื่อยลา หอมเย็นสดชื่น Orchid soap beneficial properties are used to reduce the sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. น้ำหอมกลิ่นกลวยไม้ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกล่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Orchid Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy 14 สบู่ดอกไม: สบู่ราชาวดี Flower Soap: Rachawadee สบู่ราชาวดี เนื้อสบู่เนียนนุ่ม กลิ่นหอมละมุนจากธรรมชาติแบบไทยๆ จากดอกราชาวดี มีคุณสมบัติในการ เติมความชุมชื่นให้ผิว สุคนธบําบัดจากกลิ่นกลิ่น ราชาวดี ชวยลดความเครียด ผ่อนคลาย ระงับความเศราและความหดหู บรรเทาอาการเมื่อยล้า หอมเย็นสดชื่น Rachawadee soap beneficial properties are used to reduce the sadness and depression. Magic soap cleans, nourishes, and moisturizes for your skin. กลิ่นราชาวดี น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Rachawadee Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 15 สบู่ดอกไม: สบู่มะขาม Flower Soap: Tamarind สบู่มะขาม ชวยขัดผิวให้เนียนนุม และชวยปรับสภาพผิว ขจัดสิ่งสกปรกจากมลภาวะ และเซลลผิวเกา ลบรอยจุดด่างดําบนใบหนา ทําให้ผิวนุมนวลสดใส ดวยวิตามินซีจากธรรมชาติ ปกปองผิวจากอนุมูลอิสระ Tamarind Soap, the blend of specific properties of tamarind extract with feeble acid effect will help eliminating the dirtiness out of the skin effectively and mitigating the darkly rough marks, particularly at the armpits, thighs, angels and elbows. น้ำมะขาม สารสกัดมะขาม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Tamarind Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 16 สบู่ผลไม: สบู่แอปเปล Flower Soap: Apple สบู่แอปเปล สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการอาบน้ำของคุณ ดวยกลิ่นหอมสดชื่นจากผลแอปเปล อุดมดวยคุณค่าของวิตามินอี และซี บํารุงผิวพรรณให้สดชื่น มีชีวิตชีวา Apple Soap is nourishing and moisturizing for your skin. A natural soap made of apple extract with selected pure coconut oil and palm oil which specially restores dry skin and retains more moisturizer. Apple extract character is excellent for antiVbacterial and antiVoxidant. Nourishing skin with Vitamin E. เนื้อแอปเปลอบแหง น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง และเนื้อแอปเปลอบแหง Dry Apple, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Apple Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 17 สบู่ผลไม: สบู่แอปเปิ้ล Fruit Soap: Green Apple สบู่แอปเปล สนุกสานเพลิดเพลนไปกับการอาบน้ำ ของคุณ ดวยกลิ่นหอมสดชื่นจากผลแอปเปล อุดม ดวยคุณคาของวิตามินอี และช่วยบํารุงผิวพรรณให้สดชื่นมีชีวิตชวา Green Apple Soap…nourishing and moisturizing for your skin. A natural soap made of apple extract with selected pure coconut oil and palm oil which specially restores dry skin and retains more moisturizer. Apple extract character is excellent for antiVbacterial and antiVoxidant. Nourishing skin with Vitamin E. น้ำหอมกลิ่นแอปเปล น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Green Apple Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 18 สบู่ผลไม: สบู่แอปเปลใส Fruit Soap: Transparent Apple สบู่แอปเปล สนุกสานเพลิดเพลินไปกับการอาบน้ำ ของคุณ ดวยกลิ่นหอมสดชื่นจากผลแอปเปล อุดมดวยคุณคาของวิตามินอี และช่วยบํารุงผิวพรรณให้ สดชื่น มีชีวิตชีวา Transparent Apple Soap…nourishing and moisturizing for your skin. A natural soap made of apple extract with selected pure coconut oil and palm oil which specially restores dry skin and retains more moisturizer. Apple extract character is excellent for antiVbacterial and antiVoxidant. Nourishing skin with Vitamin E. กลิ่นแอปเปล น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Apple Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 19 สบู่ผลไม: สบู่มะเขือเทศ Fruit Soap: Tomato สบู่มะเขือเทศ หอมสดชื่นจากกลินมะเขือเทศ ดวยคุณคาของวิตามินอี และช่วยทําให้ผิวนุมเนียน สดใส ปองกันรูขุมขนอุดตน ลดความหมองคล้ำและจุดดางดําบนใบหนา ทําความสะอาดผิวได้เกลี้ยงเกลาหมดจด Tomato Soap complexion soap for oily and troubled skin. Naturally acidic fresh dried tomato helps maintain the skins pH balance while it gently cleanses oily conditions, refines enlarged pores, and provides soothing relief for troubled complexions. มะเขือเทศอบแหงชนิดผง, น้ำมะเขือเทศ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำด่าง Tomato Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 20 สบู่ผลไม: สบู่มะเขือเทศ Fruit Soap: Tomato สบู่สตอรเบอรรี่สูตรออนโยน หอมอบอวลกับกลิ่นสตอรเบอรรี่ อุดมดวยวิตามินบํารงผิว เหมาะกับผิวแหงบอบบาง แพ้งาย ทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้า กอนวัย ให้ผิวสดใสเนียนละมุน เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว Strawberry soap… lean fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Strawberries are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreVcleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นสตอรเบอรรี่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมัน ดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Strawberry Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 21 สบู่ผลไม: สบู่สตอรเบอรรี่ Fruit Soap: Strawberry สบู่สตอรเบอรรี่สูตรออนโยน หอมอบอวลกับกลิน สตอรเบอรรี่ อุดมดวยวิตามินบํารงผิว เหมาะกับผิวแหงบอบบาง แพ้ง่าย ทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใสเนียนละมุน เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว Strawberry soap… lean fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Strawberries are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreVcleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นสตอรเบอรรี่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง นากลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Strawberry Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, and Aqua and Sodium Hydroxy. 22 สบู่ผลไม: สบู่มะละกอ Fruit Soap: Papaya สบู่มะละกอสตรธรรมชาติ มีสวนผสมของสารสกัด จากมะละกอ ชวยบำรุงผิวให้ขาวใสออนนุม ผิวหนาและผิวกายกระจางใส ไมแหงกร้าน ชวยขจัดกลิ่น และเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราใตรมผ้าอันเปนสาเหตุของกลิ่นกาย อุดมดวยคุณคาวิตามินเอ อี และซี Papaya Soap, feel so good with Papaya natural soap extract that smoothes and whitens your skin. Enriched with natural Vitamin A, C, E. It softens skin while It provides skin clarity and purity. มะละกอ สารสกัดมะละกอ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Papaya, Papaya Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, , Aqua and Sodium Hydroxy 23 สบู่ผลไม: สบู่มะละกอ Fruit Soap: Papaya สบู่สับปะรดสูตรอ่อนโยน หอมอบอวลกับกลิ่นสับปะรด เหมาะกับผิวแหงบอบบาง แพ้ง่ายทําให้ผิวชุมชื่นนุ่มนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ชวยขจัดกลิ่น และเชื้อแบคทีเรย เชื้อราใตรมผาอันเปนสาเหตุของกลิ่นกาย อุดมดวยคณคาวิตามินเอ อี และซี ให้ผิวสดใสเนียนละมุน เหมาะสําหรับทุกวัย และทุกสภาพผิว Pineapple Soap, feel so good with Pineapple natural soap extract that smoothes and whitens your skin. Enriched with natural Vitamin A, C, E. It softens skin while it provides skin clarity and purity. สารสกัดสับปะรด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Pineapple, Pineapple Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 24 สบู่ผลไม: สบู่ผิวมังคุด Fruit Soap: Mangosteen สบู่ผิวมังคุด สําหรับผิวหนา และผิวกาย ชวยบำรุง ผิวหนา เพื่อผิวขาวเนียนเรียบ ใส ไร้สิว ฝา กระ และจุดด่างดํา พรอมปกปองผิวหมองคล้าจากแสงแดด ดู ออนกวาวัย มีน้ำผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ผิวพรรณของทานเปล่งปลั่งเนียน นุม ชุมชื่น สดใส ทําให้ผิวขาวขึ้นตามธรรมชาติ Mangosteen Peel Soap the blend of specific properties of extract from the mangosteen peel skin helps eliminating the body odor, healing the skin, frightening bacteria in the skin pores and reducing the inflammation of acne and blemish on the facial area. ผิวมังคุดปนละเอียด น้ำมันมะพร้าวบรสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกล่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Mangosteen Peel Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 25 สบู่ผลไม: สบู่ผิวมังคุด Fruit Soap: Mangosteen สบู่ผิวมังคุด สําหรบผิวหนาและผิวกาย ชวยบำรุงผิวหนา เพื่อผิวขาวเนียนเรียบใส ไรสิว ฝา กระ และจุดดางดํา พรอมปกปองผิวหมองคล้าจากแสงแดด ดูออนกวาวัย มีน้ำผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ผิวพรรณ ของทานเปล่งปลั่งเนียน นุม ชุมชื่น สดใส ทําให้ผิวขาวขึ้นตามธรรมชาติ Mangosteen Peel Soap the blend of specific properties of extract from the mangosteen peel skin helps eliminating the body odor, healing the skin, frightening bacteria in the skin pores and reducing the inflammation of acne and blemish on the facial area. มังคุดปนละเอียด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Mangosteen Peel Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy 26 สบู่ผลไมสมุนไพร: สบู่ไพล+มะนาว Herbal & Fruit Soap: Lemon and Pueraria mirifica สบู่มะนาว+กราวเครือขาว ชวยขัดผิวให้เนียนนุม และชวยปรับสภาพผิว ขจัดสิ่งสกปรกจากมลภาวะ และเซลลผิวเกา ลบรอยจุดดางดําบนใบหนา ทําให้ผิว นุมนวลสดใส ด้วยคุณค่าของสมุนไพร กราวเครือขาว ปกปองผิวจากอนุมูลอิสระ บำรุงผิวให้สดใส ออนวัย A premium natural soap handmade and scented with natural lemon and pueraria mirifica, with an excellent lather. Cleans great! มะนาว กราวเครือขาว น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Lemon and Pueraria Mirifica Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 27 สบู่ผลไม: สบู่ผิวมังคุด+มะพร้าว Fruit Soap: Mangosteen+Coconut สบู่มะพร้าว+ผิวมังคุด สําหรับผิวหนา และผิวกาย อุดม ดวยสมนไพรโสมจากธรรมชาติ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรูสึกและกลิ่นของโสมแท้ๆ ชวยบำรุงผิวหนา เพื่อผิวขาวเนียนเรียบใส ไรสิว ฝา กระ และจุดดางดํา พรอมปกปองผิวหมองคล้าจากแสงแดด ดูออนกวาวัย มีน้ำผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ผิวพรรณของทานเปล่งปลั่ง เนียน นุม ชุมชื่น สดใส ทําให้ผิวขาวขึ้นตามธรรมชาติ Mangosteen Peel and Coconut Soap traditionally handcrafted with pure essential oils and locally grown organic botanicals plus Mangosteen Peel the blend of specific properties of extract from the mangosteen peel skin helps eliminating the body odor, healing the skin, frightening bacteria in the skin pores and reducing the inflammation of acne and blemish on the facial area. ผิวมังคุด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Mangosteen Peel Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 28 สบู่ผลไม: สบู่พีช Fruit Soap: Transparent Peach สบู่พีชสูตรออนโยน หอมอบอวลกับกลิ่นพช อุดมดวยวิตามินบำรุงผิว เหมาะกับผิวแหงบอบบาง แพ้ง่าย ทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดร้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใสเนียนละมุน อุดมด้วยคณค่าของวิตามินซี และอี เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว Transparent Peach Soap… lean fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Peach are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C, E and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreVcleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นพีช น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Peach Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 29 สบู่ผลไม: สบู่แตงไทย Fruit Soap: Melon สบู่แตงไทยสูตรออนโยน หอมอบอวลสดชื่นไปกับกลิ่นแตงไทย อุดมดวยวิตามินบำรุงผิว เหมาะกับผิวแหงบอบบาง แพ้ง่ายทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใสเนียนละมุน อุดมดวยคณคาของวิตามินซี และอี Melon Soap… learn fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Melon are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C, E and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreVcleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นแตงไทย น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมัน ปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกล่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Melon Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 30 สบู่ผลไม: สบู่สม Fruit Soap: Orange สบู่สม เติมความสดชื่นให้กับผิว พร้อมคืนพลังให้กับวันที่ออนลา ด้วยกลิ่นหอมสดชื่น และ วิตามินซีจาก ผลสม ชวยให้ผิวเปล่งปลั่งขาวใส อยางเปนธรรมชาติ ผลิตจากธรรมชาติ ปลอดภัย จากสารเคมี เนื้อสบู่ เนียนนุม กลิ่นหอมละมุน เพื้อความรื่นรมยในทุกการอาบน้ำของคุณ Orange Soap can be used to revive a dull or oily complexion. It has antiVinflammatory, antiseptic, bactericidal and fungicidal properties, imparting a fresh and lively feeling to the skin. The honey and sugar are natural skin moisturizers and helps retain a longer fragrance. น้ำมันหอมระเหยกลิ่นสม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Orange Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 31 สบู่ผลไม: สบู่บลูเบอร์รี่ Fruit Soap: Blueberry Transparent สบู่บลูเบอร์รี่สูตรออนโยน หอมอบอวลสดชื่นไปกับกลิ่นบลูเบอรรี่ อุดมดวยวิตามินบํารงผิว เหมาะกับ ผิวแหงบอบบาง แพ้ง่าย ทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใส เนียนละมุน อุดมดวยคณคาของวิตามินซี และอี เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว Blueberry Soap, learns fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Blueberry are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C, E and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreVcleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นบลูเบอรรี่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Blueberry Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 32 สบู่ผลไม:สบู่นมผลไม้รวม Fruit Soap: Fruity Milky สบู่ผลไมรวมสตรออนโยน หอมอบอวลสดชื่นไป กับกลิ่นผลไมรวม อุดมดวยวิตามินบํารงผิว เหมาะกับผิวแหง บอบบาง แพ้ง่ายทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใส เนียนละมุน อุดมดวยคุณคาของวิตามินซี และอี เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว The harmony Fruity Milky Soap, learn fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Fruity soap are packed with skinV loving nutrients, such as vitamin C, E and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreV cleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นผลไมรวม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Fruity Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 33 สบู่ผลไม: สบู่ผลไม้รวมใส Fruit Soap: Fruity Transparent สบู่ผลไมรวมสตรออนโยน หอมอบอวลสดชื่นไป กับกลิ่นผลไมรวม อุดมด้วยวิตามินบํารุงผิว เหมาะกับผิวแหง บอบบาง แพ้ง่ายทําให้ผิวชุมชื่นนุมนวล ลดริ้วรอยหมองคล้ำกอนวัย ให้ผิวสดใส เนียนละมุน อุดมดวยคุณคาของวิตามินซี และอี เหมาะสําหรับทุกวัยและทุกสภาพผิว The harmony Fruity Soap, learn fun while enjoying the amazing, sweet fruit scent. Fruity soap are packed with skinVloving nutrients, such as vitamin C, E and antioxidant compounds, and they are rich in salicylic acid, which has excellent poreV cleansing properties that help to prevent moisture loss and promote elasticity and suppleness for softer and smoother skin. น้ำหอมกลิ่นผลไมรวม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Fruity Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 34 สบู่ผลไม: สบู่แครอท Fruit Soap: Carrot สบู่แครอท ออนละมุนอุดมดวยวิตามิน A, C, E และโพแทสเซียมจากแครอท ชวยบำรุงผิวพรรณ ให้สวยใส ชวยลบรอยยนบนใบหนา กระชับรูขุมขน ลดฝา กระ และดูดซับแสง UV ได้เปนอยางดี มีน้ำผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ผิวพรรณ เปลงปลั่ง เนียนนุ่ม ชุมชื่น สดใส อุดมไปดวยสารอาหารเกือบครบถวนโดยเฉพาะ วิตามินอีที่มีอยูมากในน้ำผึ้ง จะชวยบำรุงผิวพรรณให้มีความเนียนนุม ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลผิวชวยให้ผิวคงความสดใสเปลง ปลั่งอยูเสมอ Carrot soap a delicate soap enriched with added carrot herb to reduce wrinkled skin acne, blemish, rough skin, rash, fungi, protective effect against ultraviolet light, odor Vitamin A and Potassium help maintain your health skin. Honeys glorify and maintain soft and supple skin. Vitamin A, C, E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. สารสกัดแครอท น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Carrot, Carrot Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 35 สบู่ผลไม: สบู่แครอท+มะขาม Fruit Soap: Carrot+Tamarind สบู่แครอท+มะขาม ออนละมุนอุดมดวยวิตามิน A, C และโพแทสเซียมจากแครอท ชวยบำรุงผิวพรรณให้สวยใส ชวยลบรอยยนบนใบหนา กระชับรูขุมขน ลดฝา กระ และดดซับแสง UV ได้ เปนอยางดี มีผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ ผิวพรรณเปลงปลั่ง เนียนนุม ชมชื่น สดใส อุดมไป ดวยสารอาหารเกือบครบถั่วนโดยเฉพาะ วิตามินอี ที่มอยูมากในน้ำผึ้ง จะชวยบารุงผิวพรรณให้ม ความเนียนนุมชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลผิว ชวยให้ผิวคงความสดใสเปล่งปลั่งอยูเสมอ Carrot and Tamarind soap a delicate soap enriched with added carrot and tamarind to reduce wrinkled skin acne, blemish, rough skin, rash, fungi, protective effect against ultraviolet light, odor Vitamin A and Potassium help maintain your health skin. Honeys glorify and maintain soft and supple skin. Vitamin A, C, E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. แครอท สารสกัดแครอท น้ำมะขาม น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำด่าง Carrot, Carrot Extract, Tamarind, Tamarind Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 36 สบู่ผลไม: สบู่อาโวคาโด Fruit Soap: Avocado สบู่อโวคาโด ดวยคุณค่าของวิตามินอี และจากผลอโวคาโด ชวยกักเก็บความชุมชื้นให้ผิวแลดู ออนวัย น้ำมันสกัดจากผลอโวคาโด ปกปองผิว จากริ้วรอยกอนวัย ปองปองใบหนาและผิวจาก มลภาวะ ทําให้ผิวนุมนวลมีชีวิตชีวา Avocado Soap, a luxuriously creamy, moisturizing soap that is super fatted with avocado oil and sher butter. Green clay cleanses skin and adds firmness and color to the soap bars. น้ำหอมกลิ่นอโวคาโด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Avocado Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 37 สบู่ผลไม: สบู่เชอรรี่ Fruit Soap: Cherry สบู่เชอรรี่ ให้ความรสึกสดชื่นมีชีวิตชีวา อุดมด้วย คุณคาวิตามินซีและอี เนื้อฟองนุมนวล บริสุทธิ์จาก ธรรมชาติ พรอมทั้งกล่นหอมให้ความผอนคลาย ขณะและหลังการอาบน้ำ Cherry Soap, feel fresh and clean with a fruity cleansing bar with tantalizing wild cherry soap. Vitamin C and E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. น้ำหอมกลิ่นเชอรรี่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Cherry Fragrance Oil Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 38 สบู่ผัก: สบู่แตงกวา Vegetable Soap: Cucumber สบู่แตงกวา ออนโยนเหมาะกับผิวหนาและผิวกาย ทุกสภาพผิว ลดความมัน ทําให้ผิวสดใส กระชับ ผิว และทําให้ริ้วรอยตืนขึ้น อุดมไปด้วยสารสกัด จากแตงกวา และวิตามินอี ชวยคืนความชุมชื่น ให้กับผิว ปกปองผิวจากการทําลายของอนุมูล อิสระ ทําให้ผิวแลดูออนเยาวอยูเสมอ Cucumber complexion a sage green bar with a refreshing citrus scent. An astringent soap for oily complexions for acne problems. A mild delicately fragrance of foaming bath enriched with natural extract is excellent for cleaning an moisturizing your skin, give clear complexion with cucumber, the old Thai fashion extract. สารสกัดแตงกวา น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Cucumber Extract, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 39 สบู่ผลไม: สบู่มะพร้าว Fruit Soap: Coconut สบู่มะพร้าว ฟนคืนชีวิตผิวที่หยาบกร้าน ด้วยคุณค่าจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ที่อุดมไปด้วยวิตามิน อี ให้กลิ่นหอมละมุน คืนความชุมชื้น ลดปญหาผิว แตกลาย เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นหอมละมุน เพื่อความรื่นรมยในทุกการอาบน้ำของคุณ Enjoy the exotic scent of coconut as you gently cleanse your skin with a vegetableV based, preservativeVfree moisturizing soap. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียรบัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองนานมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 40 สบู่ผลไม: สบู่กลวยหอม Fruit Soap: Coconut สบู่กลวยหอม อุดมไปด้วยวิตามิน บี และ อี ชวยให้ความชุมชื้นนุมนวล ผิวพรรณสดชื่นอยางเปนธรรมชาติ เนื้อฟองนุมนวล บริสุทธ์จากธรรมชาติ พรอมทั้งกลิ่นหอมให้ความผอนคลายขณะอาบน้ำ Banana soap reduce wrinkle and nourish skin. Soap help to increasing the collagen. Enriched with natural Vitamin B & E. It softens skin while it provides skin clarity and purity. น้ำหอมกลิ่นกลวยหอม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมัน ดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Banana Fragrance Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 41 สบู่สมุนไพร: สบู่โรสแมรี่ Herbal Soap: Rosemary สบู่โรสแมรี่ กลิ่นหอมชวยผ่อนคลายอารมณ เพิ่ม ประสิทธภาพไหลเวียนของเลือด ในชั้นผิวหนังให้ ดูสวยสดใส คงความออนนุม ดูเปนธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในการขจัดเชื้อจุลินทรีย แบคทีเรีย ฟนฟูสภาพผิวจากจุดดางดํา สิวฝา รอยแผล รอย เหี่ยวยนต่างๆ ได้ เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว Rosemary was used by the ancient Egyptians, Greeks and Romans as a perfumer and purifier due to its strong antiseptic property. This soap is refreshing and deep cleansing. The perfect way to start the day V the zesty smell of rosemary essential oils, together with olive, palm & coconut oils and whole goat's milk, will leave you bright, alert and ready to face whatever the day may bring. โรสแมรี่อบแหงชนิดผง น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมัน มะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมัน ดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง นา กลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Rosemary Essential Oil, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Goat Milk, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 42 สบู่ผัก: สบู่หัวไชเทา Vegetable Soap: Radish Soap สบู่หัวไชเทา สําหรบผมีปญหาใบหนาหมองคล้า โดยเฉพาะ อุดมดวยคณประโยชนของสารสกัด จากหัวไชเทา ลดการเกิดฝาจากแสงแดด ควบคุม วามมันบนใบหนา ชวยให้ผิวขาวเนียนขึ้น สะอาด ล้ําลึก ลดสิว และผดผื่นคันโดยไมกอให้เกิดการ ระคายเคือง ใชทําความสะอาดได้อยางเกลี้ยง เกลา คืนความชุมชื้นของน้ำมันหลอเลียงภายใต ผิว จึงชวยให้ผิวมีความยืดหยุน ลดริ้วรอย ผิวขาว กระจางใสอยางเปนธรรมชาติ Radish Soap, delicate soap enriched with added radish extract herb to reduce scum, blemish, wrinkle skin and lighten your supple skin. Honeys glorify and maintain soft and supple skin. Vitamin E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. สารสกัดหัวไชเทา น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Radish, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 43 สบู่ผลไม: สบู่แอปปคอท Fruit Soap: Apricot สบู่แอปริคอท สดชื่นไปกับกลิ่นหอมของผลแอปิคอท พรอมขจัดสิ่งสกปรก ทีอุดตันตามรูขุมขนอยางมีประสิทธิภาพ ให้ผิวเนียนนุม ชุ่มชื้นไม้แห้งตึง ผลิตจากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี เนื้อสบู่เนียนนุม กลิ่นหอมละมุน เพื่อความรื่นรมยในทุกการอาบน้ำของคุณ Apricot Soap is soap with natural apricot oil, vitaminVrich natural wheat germ and selected botanicals like comfrey and calendula to soothe and moisturize. Apricot oil, rich in naturally occurring vitamin E, is readily absorbed by the skin and will not clog pores. ผงแอปริคอท น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำนม แพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกล่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Apricot Fragrance Oil Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 44 สบู่สมุนไพร: สบู่อบเชย Herbal Soap: Cinnamon สบู่อบเชย สบู่สมุนไพรไทรธรรมชาติ อุดมดวยคุณคาวิตามินอี ความหอมสดชื่นจากอบเชย ชวยผอนคลายจากความเครียดและเหนื่อยลา ทําความสะอาดได้หมดจดทั้งผิวหนาและผิวกาย กระชับผิว แกผดผื่น ให้ผิวเนียนนุมมชวิตชีวา The smell of the spices contained in the essential oils relieves you of your stress and helps you to relax as well as decrease any kind of soreness and bruises. The glycerin moisturizes whereas the cinnamon pieces on the soap helps to cleanse thoroughly and exfoliate. อบเชยอบแหงชนิดผง น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Cinnamon Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 45 สบู่สมุนไพร: สบู่ขมิ้นน้ำนม Herbal Soap: Turmeric Milky สบู่ขมิ้นชันคุณค่าของขมิ้นชัน และน้ำนมบริสุทธ์ ชวยขจัดเซลลผิวเกา พรอมฟนฟูสภาพผิว เผยผิวให้นุ่มให้ขาวเนียนเรียบ ดูผุดผอง ลดรอยหมองคล้ำบนผิวหนา และผิวกายให้จางลง ชวยยับยั้งแบคทีเรย สาเหตุของ สิว ฝา และผดผื่นคัน พรอม วิตามิน E บำรุงผิว ช่วยให้เนียนนุม ชุมชื้น Revitalize skin, protects skin from acne & rash the Milky Turmeric Thai herbal extracts gently exfoliate excess skin. The stimulate circulation and invigorate to create a healthy glow. Turmeric acts as a natural antiV bacterial agent which helps prevent acne and skin rashes. Vitamin E provides moisture and revitalizes your skin. ขมิ้นผง น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมัน รําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนต ออยส เชียรบัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ด องุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Turmeric Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 46 สบู่สมุนไพร: สบู่กาแฟอเมริกาโน Herbal Soap: Americano Coffee สบู่กาแฟอเมริกาโน ทําความสะอาดล้าลึก ชวยลดเลือนจุดดางดํา ลดฝา พรอมสมานกระชับคืนผิวพรรณที่สดใส เรียบเนียน ลางหนาได้สะอาด ขจัดไขมันอุดตัน ชวยลดเซลลที่เสื่อมสภาพ ทําให้ผิวขาวใส อยางเปนธรรมชาติ นมและกาแฟชวยบำรุงผิวพรรณให้ขาวและเนียนนุม สะอาด สดใส ชวยทําให้เซลลผิวแข็งแรง Americano Coffee Soap made with Coffee is equipped with relaxing, deodorizing, antiseptic and exfoliating properties that will sooth your skin and senses postVbathing. กาแฟ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนต ออยส เชียรบัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ด องุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Coffee Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 47 สบู่สมุนไพร: สบู่กาแฟดํา Herbal Soap: Black Coffee สบู่กาแฟดํา ชวยลดเลือนจุดด่างดำลดฝา พรอมสมานกระชับคืนผิวพรรณที่สดใส เรียบเนียน ลางหนาได้สะอาด ขจัดไขมันอุดตัน ชวยลดเซลลที่เสื่อมสภาพ ทําให้ผิวขาวใสอยางเปนธรรมชาติ นมและกาแฟชวยบำรุงผิวพรรณให้ขาวและเนียน นุม สะอาด สดใส ชวยทําให้เซลลผิวแข็งแรง Black Coffee Soap made with Coffee is equipped with relaxing, deodorizing, antiseptic and exfoliating properties that will sooth your skin and senses postVbathing. กาแฟ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนต ออยส เชียรบัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลืองน้ำ นมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Coffee Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 48 สบู่สมุนไพร: สบู่กาแฟลาเต Herbal Soap: Latte Coffee สบู่กาแฟลาเต ชวยลดเลือนจุดดางดํา ลดฝา พรอมสมานกระชับคืนผิวพรรณที่สดใส เรยบเนียน ลางหนาได้สะอาด ขจัดไขมนอุดตน ชวยผลด เซลลที่เสื่อมสภาพ ทําให้ผิวขาวใสอยางเปน ธรรมชาติ นมและกาแฟชวยบำรุงผิวพรรณให้ขาว และเนียนนุม สะอาด สดใส ชวยทําให้เซลลผิว แข็งแรง Latte Coffee Soap made with Coffee is equipped with relaxing, deodorizing, antiseptic and exfoliating properties that will sooth your skin and senses postVbathing. กาแฟ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียรบัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ด องุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Coffee Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 49 สบู่สมุนไพร: สบู่คําฝอยน้ำนมขาว Herbal Soap: Jasmine Rice Milk and Kam Foy (safflower) สบู่ดอกคําฝอย กลิ่นน้ำนมขาว ชวยลดความมันบน ใบหนา ดอกคําฝอย ชวยผลัดเซลลที่เสียให้หลุดออกเพื่อสรางเซลลใหมด้วยสวนผสมในเนื้อสบู่ ซึ่งมีมอยเจอรไรเซอร์ Moisturizer วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินซีทําให้ผิวขาวสวยดูเนียนนุม Jasmine Rice Milk and Kam Foy (Safflower) Soap a delicate soap enriched with added Thai jasmine rice herb, the rice works as a gentle body scrub to smooth you down. Honeys glorify and maintain soft and supple skin. Vitamin E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. ดอกคําฝอยอบแหง น้ำนมขาว น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถ่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำด่าง Dry Safflower, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Rice Milk Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy 50 สบู่ผลไม: สบู่ผิวมังคุดน้ำนม Fruit Soap: Milky Mangosteen สบู่ผิวมังคุด สําหรบผิวหนา และผิวกาย อุดมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึก และกลิ่นของมังคุดแทๆ ชวยบํารงผิวหนา เพื่อผิว ขาวเนียนเรียบ ใส ไรสิว ฝา กระและจุดดางดํา พรอมปกปองผิวหมองคล้ำจากแสงแดด ดูออน กวาวัย มีน้ำผึ้งและวิตามิน E เปนสวนผสมทําให้ ผิวพรรณของทานเปล่งปลั่งเนียนนุม ชุมชื่น สดใส ทําให้ผิวขาวขึ้นตามธรรมชาติ Milky Mangosteen Peel Soap the blend of specific properties of extract from the mangosteen peel skin helps eliminating the body odor, healing the skin, frightening bacteria in the skin pores and reducing the inflammation of acne and blemish on the facial area. ผิวมังคุดปนละเอียด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกล่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Mangosteen Peel Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 51 สบู่สมุนไพร: สบู่ถ่านไมไผ่บริสุทธิ์ Herbal Soap: Bamboo Charcoal Soap สบู่ถ่านไมไผบริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของถ่านไมไผบริสุทธิ์ ชวยชําระล้างสิ่งสกปรก ดูดสารพิษ สารเคมีในรูขุมขน ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว ลดความมัน เชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดสิว บำรุงผิวให้สดใสเนียนนุม ฟองละเอียด ลางออกง่าย ไม่ระคายเคือง Bamboo Charcoal Soap helps to remove dead cells protects and releases pimples. Charcoal has a proven track record for its detoxifying power. It is used to effectively cleanse and whiten your skin, unclog pores, remove impurities and dead skin cells from the top layer of the skin, resulting supple, delicate and smooth skin. ผงถานไมไผบริสุทธิ์ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Bamboo Charcoal Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Orchid Fragrance Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 52 สบู่สมุนไพร: สบู่ถ่านไมไผ่บริสุทธิ์ Herbal Soap: Bamboo Charcoal Soap สบู่ถานไมไผ่บริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของถ่านไมไผบริสุทธิ์ ชวยชําระล้างสิ่งสกปรก ดูดสารพิษ สารเคมีในรูขุมขน ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว ลดความมัน เชื้อแบคทีเรย ลดการเกิดสิว บำรุงผิวให้ สดใสเนียนนุม ฟองละเอียด ลางออกง่าย ไม่ระคายเคือง Bamboo Charcoal Soap helps to remove dead cells, protects and releases pimples. Charcoal has a proven track record for its detoxifying power. It is used to effectively cleanse and whiten your skin, unclog pores, remove impurities and dead skin cells from the top layer of the skin, resulting supple, delicate and smooth skin. ผงถานไมไผบริสุทธิ์ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Bamboo Charcoal Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Jasmine Essential Oil, Aqua and Sodium Hydroxy. 53 สบู่สมุนไพร: สบู่ถ่านไมไผ่บริสุทธิ์+ มะพร้าว Herbal Soap: Bamboo Charcoal+Coconut Soap สบู่ถานไมไผ่บริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของถ่านไมไผบริสุทธิ์ ชวยชําระล้างสิ่งสกปรก ดูดสารพิษ สารเคมีในรูขุมขน ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว ลดความมัน เชื้อแบคทีเรย ลดการเกิดสิว บำรุงผิวให้ สดใสเนียนนุม ฟองละเอียด ลางออกง่าย ไม่ระคายเคือง Bamboo Charcoal and Coconut Soap helps to remove dead cells, protects and releases pimples. Charcoal has a proven track record for its detoxifying power. It is used to effectively cleanse and whiten your skin, unclog pores, remove impurities and dead skin cells from the top layer of the skin, resulting supple, delicate and smooth skin. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียรบัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำดาง Bamboo Charcoal Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 54 Lines: Herbal Soap Products: Green Tea & Bean สบู่ชาเขียวและถั่วเขียวบดละเอียด ผสมผสานคุณคา ระหวางชาเขียวและถั่วเขียว ชวยทําความ สะอาดสิ่งสกปรกได้ล้ำลึก ขจัดเซลลผิวที่ตายแล้ว ลดความมัน เชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดสิว ทําให้เซลลผิวแข็งแรง บำรุงผิวให้สดใสเนียนนุม Spa Green Tea and Green Bean soap blending between Green Tea and Green Bean, deep cleansing, reduce blemish, oily skin, bacteria, strengthen your skin. ชาเขียว ถั่วเขียวบดละเอียด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส์ เชียร์บัตเตอร น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง นากลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Green Tea Powder, Green Bean Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 55 Lines: Herbal Soap Products: Green Tea สบู่ทําความสะอาดผิวชาเขียว สารสกัดจากชาเขียว ชวยฟนฟูสภาพผิว ลดริ้วรอยเหี่ยวยน ตานอนุมูลอิสระ ทําให้ผิวเปลงปลั่ง ลดกระ ฝาจุดด่างดํา เพิ่มความ กระจางใสให้กับผิวของคุณ Green Tea Soap the natural moisturizer Glycerin clean your skin smoothly and mind, Green Tea Extract help fir antiVbacteria and antiVoxidant, you will feel differently with natural cleaning smoothly and enrich with moisturize. ชาเขียว น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรําขาว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนต ออยส เชียรบัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ด องุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำด่าง Green Tea Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 56 Lines: Herbal Soap Products: Milky Oat สบู่ขาวโอตน้ำนมบริสุทธิ์ กลิ่นหอมละมุนจากน้ำนม และคุณประโยชนจากธัญญาพืช ชวยกระชับรูขุมชน ให้ผิวเปลงปล่ง ชุมชื้น แลดูออนเยาว ผลัดเซลลผิวที่ตายแลว พรอมสรางเซลลผิวใหม่ให้คุณได้เผยผิวสดใสของคุณอยางไม่เคยรูสึกมากอน Natural Oatmeal incredibly moisturizing and soothing Oatmeal soap offers a preferred mild soothing choice for all skin types. It’s become a preferred mild soothing bath skin care choice for all skin types and all ages. Oatmeal soap offers a healthy choice for the entire family also makes an excellent natural herbal facial cleanser without unhealthy chemicals. ขาวโอตบดละเอียด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าวน้ำ มันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอก ทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Oatmeal Powder, Coconut Oil, Palm Oil, Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Goat Milk, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 57 สบู่ผลไม: สบู่เชอรรี่ Fruit Soap: Cherry สบู่เชอรรี่ ให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา อุดมด้วยคุณคาวิตามินซีและอี เนื้อฟองนุมนวล บริสุทธิ์จาก ธรรมชาติ พรอมทั้งกลิ่นหอม ให้ความผอนคลาย คณะอาบน้ำ Cherry Soap, feel fresh and clean with a fruity cleansing bar with tantalizing wild cherry soap. Vitamin C and E nourishes your skin feel moist, smooth, soft and fresh. น้ำหอมกลิ่นเชอรรี่ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันปาลม น้ำมันรำข้าว น้ำมันละหุง น้ำมันมะกอก สวีทอัลมอนตออยส เชียร์บัตเตอร์ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมแพะ น้ำมันเมล็ดองุน วิตามินอี น้ำผึ้ง น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และน้ำดาง Cherry Fragrance Oil Coconut Oil, Palm Oil Rice Bran Oil, Castor Oil, Olive Oil, Sweet Almond Oil, Shea Butter, Sun Flower Oil, Canola Oil, Soy Bean Oil, Grape Seed Oil, Vitamin E, Honey, Aqua and Sodium Hydroxy. 58 สบู่ผลไม: สบู่ช็อกโกเลต Fruit Soap: Chocolate สบู่ช็อกโกเลต สนุกสดชื่นทุกครั้งที่อาบน้ำ จากสารสกัดจากเมล็ดช็อกโกแลตที่ชวยให้ความชุม ชื้นแกผิว และอุดมไปดวยวิตามิน อี ชวยให้ผิว ชุมชื้นนุมนวล กระชับ ตึงอยางเปนธรรมชาติ Chocolate Soap, get ready for one relaxing bath... with a bar of chocolate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น